Αίθουσα Σύνταξης Επικαιρότητα

Όλα καλά για τη Νιάρχου, λέει το υπουργείο Περιβάλλοντος

Ουδέν ζήτημα δε φαίνεται να προκύπτει για την ανακατασκευή της λεωφόρου Νιάρχου, σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν από την απάντηση, που δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος στον Συνήγορο του Πολίτη και το οποίο πρόσφατα είχε παρουσιαστεί ως ένα «ισχυρό χαρτί» στην προσπάθεια ακύρωσης από τη Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Καταστηματαρχών της περιοχής.

Η απάντηση υπογράφεται από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου και διαβιβάστηκε στα ΜΜΕ από την περιφέρεια Ηπείρου, η οποία είναι μεταξύ αυτών στους οποίους κοινοποιήθηκε.
Το υπουργείο υπεραμύνεται τόσο της αναγκαιότητας κατασκευής του έργου και της συμβατότητάς του με τον στρατηγικό και περιφερειακό σχεδιασμό, όσο και της ορθότητας της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, υπογραμμίζοντας ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες. Απαντήσεις δίνονται και σε επιμέρους ζητήματα, που έθετε ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος μάλλον έπεσε θύμα ελλιπούς πληροφόρησης, κάτι που εμμέσως πλην σαφώς είχε ισχυριστεί και ο περιφερειάρχης Ηπείρου, λέγοντας πως η γνωμάτευσής του είναι λανθασμένη.
Στην εξασέλιδη απάντησή του, ο διευθυντής της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου αποσυνδέει το έργο της Νιάρχου από αυτό του μεγάλου δακτυλίου και τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την Κενάν Μεσαρέ, αναφέροντας πως δεν προβλέπεται καμία σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ.
Συμπερασματικά, καταλήγει στα εξής:
1. Η οδός Σταύρου Νιάρχου, ως υφιστάμενη αστική οδός, περιλαμβάνεται στον πολεοδομικό σχεδιασμό της πόλης των Ιωαννίνων, ενώ οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας (διαπλάτυνση και βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης οδού) αποσκοπούν στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης των Ιωαννίνων και συνάδουν με τους στόχους και τις κατευθύνσεις που θέτουν τα πλαίσια εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
2. Η οδός Σταύρου Νιάρχου αντιμετωπίζεται ως αστική οδός και οι προβλεπόμενες εργασίες οδοποιίας κατηγοριοποιούνται στην Ομάδα 1η : Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών και κατατάσσονται στην Υποκατηγορία Α1 με α.α 13: Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας με Λ≥4. Κατά συνέπεια ο σχεδιασμός δεν σχετίζεται με κλειστό αυτοκινητόδρομο ή αστικό αυτοκινητόδρομο, ενώ δεν προβλέπεται σύνδεση με την οδό Κενάν Μεσαρέ.
3. Η εκτίμηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου και η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων πραγματοποιήθηκαν με μια ολοκληρωμένη και επιστημονική διαδικασία (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής Νομοθεσίας), με την υποβολή φακέλου ΜΠΕ.
4. Ως προς το περιεχόμενο, η ΜΠΕ που υποβλήθηκε, κρίθηκε από τον έλεγχο πληρότητας της, ότι ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του νόμου και το περιεχόμενο της είναι επαρκές. Κατά συνέπεια, η ΜΠΕ, ως επιστημονικά τεκμηριωμένη εργασία, εκπονήθηκε κατά βάση με σαφή στοιχεία και ορθολογικές μεθόδους, που είναι κοινά αποδεκτές στο διεθνές επιστημονικό πεδίο της εκτίμησης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, που περιελάμβαναν:
– εξέταση εναλλακτικών λύσεων ως προς την όδευση της χάραξης
– συγκριτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων ως προς τις επιπτώσεις τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής (ισοζύγιο οφέλους –επίπτωσης), έτσι ώστε τεκμηριωμένα να επιλεγεί η βέλτιστη περιβαλλοντικά λύση, δηλ. η λύση που εξασφαλίζει τη μικρότερη επίπτωση στο περιβάλλον και το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος (περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό).
– αναλυτική εξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βέλτιστης περιβαλλοντικά λύσης, και πρόταση συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης τους, για την ισορροπημένη ένταξη του Σχεδίου στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής.
Ειδικότερα, η ΜΠΕ αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις, που θα προκύψουν στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος στη περιοχή και την τελική κατάσταση που θα διαμορφωθεί, προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα διαφυλάξουν την περιοχή από ενδεχόμενη υποβάθμιση. Ως εκ τούτου προκύπτει ότι οι ΜΠΕ καθώς και οι αντίστοιχες ΚΥΑ ΕΠΟ καλύπτουν πλήρως και συνολικά τις περιβαλλοντικές αιτήσεις για τέτοιου μεγέθους έργα.
5. Από την εκτίμηση των επιπτώσεων για την υλοποίηση του έργου διαπιστώνεται ότι:
(i) Δεν προκαλούνται ανεπανόρθωτες (μη αναστρέψιμες) επιπτώσεις στους εμπλεκόμενους
τόπους του δικτύου Natura.
(ii) Δε διακυβεύεται η συνεκτικότητα και ακεραιότητα των εμπλεκόμενων τόπων του δικτύου Natura και οι σκοποί διατήρησης τους, αφού το έργο δεν προκαλεί περαιτέρω διάρρηξη του συνδετικού ιστού τους, κατακερματισμό των οικοτόπων τους και μείωση σε σημαντικό βαθμό της έκτασης τους.
(iii) Δεν επέρχεται καταστροφή οικολογικών ενδιαιτημάτων (τύπων οικοτόπων) της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ και άρα δε θέτει σε κίνδυνο τα οικολογικά χαρακτηριστικά των τόπων του δικτύου Natura.
(iv) Δεν πρόκειται να προκαλέσει την εξαφάνιση ειδών προτεραιότητας ή ειδών πανίδας, που χρησιμοποιούν την περιοχή ως ενδιαίτημα και ως εκ τούτου δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή καταστροφή της περιοχής ή την εξάλειψη αντιπροσωπευτικών χαρακτηριστικών του.
(v) Σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου σχεδίου Π.Δ., η οδός Νιάρχου εμπίπτει στη Ζώνη Γ΄ εντός της οποίας επιτρέπεται η επέκταση των υφιστάμενων έργων δικτύων και υποδομής.
6. Για την σύνταξη και έκδοση της ΜΠΕ τηρήθηκαν συννόμως (από ουσιαστική και τυπική άποψη) όλες οι ισχύουσες κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας, που διέπουν τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενης και της δημοσιοποίησής της.
7. Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης της ΜΠΕ πραγματοποιήθηκε δημόσια διαβούλευση,
διατυπώθηκαν γνωμοδοτήσεις από συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου (όλες οι υπηρεσίες και φορείς δεν εξέφρασαν αντιρρήσεις επί του περιεχομένου της ΜΠΕ και η αρμόδια επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποφάσισε ομόφωνα θετικά), ενώ δεν εκφράστηκαν απόψεις ή ενστάσεις από το ενδιαφερόμενο κοινό. Κατά συνέπεια υπήρχε η απαραίτητη αποδοχή και συναίνεση για το έργο.

Σχετικά άρθρα

Δεύτερος κύκλος διαβούλευσης παρουσία Φάμελλου

Οριστικός ανάδοχος για την ανακατασκευή της Νιάρχου

Στ. Καλογιάννης: Δεν επαρκεί ο χρόνος για την έγκριση του Π.Δ. Παμβώτιδας