Παλιά Γιάννενα

25 Δεκεμβρίου 1928

Χριστουγεννιάτικη έκδοση του Ηπειρωτικού Αγώνα, πριν από 90 χρόνια. Ο αρχιμανδρείτης Ευάγγελος Κωσταρίδης γράφει στο πρωτοσέλιδο εκτενές εορταστικό κείμενο με τίτλο «Θεός εν φάτνη ανακλίνεται», ο Η.Α. δίνει σε φίλους και αναγνώστες τις από τότε καθιερωμένες ευχές. Κατά τ’ άλλα δρομολογούνται οι εργασίες στις οδούς Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσης και Μετσόβου – Καλαμπάκας, ένα πρόβλημα με τη διάθεση γάλακτος λύθηκε, ενώ η στήλη «Ειδήσεις και Κρίσεις» διαμαρτύρεται γιατί οι παραστάσεις του καλλιτεχνικού ομίλου Μαρίκας Νέζερ και Ν. Περδίκη δεν συνεχίζονται στην πόλη.

Είναι η εποχή που δεν τίθεται ακόμη θέμα προσωπικών δεδομένων, γι’ αυτό και στα «Κοινωνικά» διαβάζουμε ολόκληρα τα ονόματα των συμπολιτών μας, που παντρεύονται, αρραβωνιάζονται ή έρχονται για τις διακοπές των Χριστουγέννων στην πόλη. Συναντήσαμε αρκετές άγνωστες λέξεις στα κείμενα, μα και την οικεία αγωνία να πληρωθούν οι συνδρομές, για να βγουν τα έξοδα κάθε έκδοσης. Εμβόλιμα θα βρείτε και διαφημίσεις της εποχής.

Εγκύκλιος προς τους απανταχού συνδρομητάς μας

Φίλοι Κύριοι,

Η φιλοδοξία μας όπως προικοδοτήσωμεν την ιδιαιτέραν μας πατρίδα Ήπειρον με όργανον δημοσιογραφικόν αντάξιον προς τας Ηπειρωτικάς παραδόσεις μάς παρώρμησεν εις την έκδοσιν του «Ηπειρωτικού Αγώνος». Πιστεύσαντες δε ότι πάσα φιλότιμος και ευγενής Ηπειρωτική συνείδησις θα μας ενίσχυεν εις την βαρείαν μας ταύτην αποστολήν, εχωρήσαμεν προς τα εμπρός. Θέλομεν δε να πιστεύσωμεν ότι ουδενός των συνδρομητών μας διαφεύγει η αντίληψις ότι η έκδοσις μιας οπωσούν προκομμένης καθημερινής εφημερίδος μάς υποβάλλει εις σοβαράς δαπάνας, τας οποίας μόνον οι συναντιλήπτορες συμμαχηταί μας, οι καλοί μας λέγομεν συνδρομηταί καλούνται να καλύψουν.

Επί τη λήξει λοιπόν του έτους και επί τω κλεισίματι των βιβλίων μας παρακαλούμεν πάντα συνδρομητήν μας καθυστερούντα την συνδρομήν του να ευαρεστηθή να την αποστείλη οπωσδήποτε. Βεβαιώνομεν δε τους πάντας ότι τούτου επιτυγχανομένου, η έκδοσίς μας θα είνε εντελεστέρα από πάσης απόψεως.

Ελύθη το πρόβλημα του γάλακτος

Εις το κατάστημα Φιλίππου Π. Παπαζήση, οδός Γοργόλη αρ. 19, θα ευρίσκηται γάλα πρόβειον αγνόν από της 1ης Ιανουαρίου.

Επίσης καθιστάται γνωστόν εις τους πελάτας ότι το κατάστημα δύναται να τοις αποστέλλη το γάλα και κατ’ οίκον με άνθρωπον ιδικόν του.

Έναρξις εργασιών εις μεγάλας οδούς

Η τηλεγραφική απάντησις, η οποία ελήφθη υπό του κ. Δημάρχου εκ μέρους της Εταιρείας και των βουλευτών ότι η έναρξις των εργασιών των οδών Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσης και Μετσόβου – Καλαμπάκας, θα γίνη ανυπερθέτως την 15η Ιανουαρίου ανακούφισε την κοινήν γνώμην και μάλιστα και ιδίαν τον εργατικόν κόσμον όστις περιμένει με τα χέρια σταυρωμένα πότε να πιάση δουλειά.

Ο πολύς λαός δεν υποστηρίζει καλλιτεχνικάς περιοδείες

Ο καλλιτεχνικός όμιλος της δ/δος Μαρίκας Νέζερ και του κ. Ν. Περδίκη, αφού μας εχάρισεν κατ’ αυτάς μερικάς απολαυστικάς και ωραίας παραστάσεις και επιθεωρήσεις, δίδει αύριον την τελευταίαν ευεργετικήν του και αναχωρεί. Θα ηθέλαμεν βέβαια όπως το καλλιτεχνικόν αυτό μπουκέτο σταθή περισσότερον καιρόν εις την πόλιν μας, αλλά, δυστυχώς, ο πολύ λαός δεν υποστηρίζει της αξίας υποστηρίξεως καλλιτεχνικάς αυτάς περιοδείας και έτσι αναγκάζονται να επισκέπτωνται πολλάς πόλεις διά να ικανοποιηθούν.

Κοινωνικά

Αφίξεις

Αφίκεντο εις την πόλιν μας εξ Αθηνών ο βουλευτής Ιωαννίνων κ. Γ. Καλούδης. Επίσης αφίκοντο ενταύθα ίνα διέλθουν τας εορτάς παρά ταις οικογενείαις των οι συμπολίται φίλοι (φοιτηταί) κ.κ. Π. Φάντης, Α. Ζαρίμπας, Γ. Τζαβέλας, Ν. Κατσαδήμας, Δ. Μελάς, Γ. Νιάρος, Γ. Φρρίγκας και Ι. Ιωαννίδης.

Αφίχθη εκ Κουκουλίου ο Δημοδιδάσκαλος Κων. Λαζαρίδης, όπως διέλθη τας εορτάς των Χριστουγέννων μετά των γονέων του.

Ευτυχείς γάμοι

Ετελέσθησαν χθες Κυριακήν οι γάμοι του κ. Αρ. Λεύκοβιτς, οδοντιάτρου, μετά της δ/δος Αλεξάνδρας Καζαντζή. Ο «Ηπειρωτικός Αγών», συγχαίρων, εύχεται βίον ευτυχή και ευδαίμονα.

Αρραβώνες

Τους ανταλλάξαντες δακτύλιον αρραβώνος κ. Ιωάννην Βακάλην, μετά της σεμνής και ευηγμένης δ/δος Καλλιόπης Παπαδοπούλου, συγχαίρωμεν εγκαρδίως, ευχόμενος ταχεία την στέψιν.