Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018
|

Επιμένει σε δύο πανεπιστημιουπόλεις

Σοβαρές ενστάσεις συνεχίζει να διατυπώνει η Σύγκλητος του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως προς το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για την απορρόφηση του ΤΕΙ Ηπείρου.

Ενστάσεις, που αφορούν όχι μόνο την αρχική πρόταση, αλλά και τις αλλαγές που προέκυψαν, κατά την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή, καθώς τονίζεται πως δε συνάδουν με την εξασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εγχειρήματος.

Μετά την τελευταία συνεδρίαση την προηγούμενη εβδομάδα, η Σύγκλητος απέστειλε στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου την απόφασή της, στην οποία διατυπώνονται συνολικά 13 διαφωνίες, με την προσδοκία έστω μέρος εξ αυτών να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη, πριν φτάσει το νομοσχέδιο προς ψήφιση στην ολομέλεια.

Η πρώτη διαφωνία έχει να κάνει με τη συμμετοχή του νυν πρύτανη του ΤΕΙ στο πρυτανικό συμβούλιο και τη Σύγκλητο του πανεπιστημίου, και μάλιστα με δικαίωμα ψήφου, κάτι που τονίζεται πως συνεπάγεται συμμετοχή στις πανεπιστημιακές αρχές μέλους μη εκλεγμένου από την πανεπιστημιακή κοινότητα, πράγμα που παραβιάζει το αυτοδιοίκητο του Ιδρύματος. Όπως επισημαίνεται, μια τέτοια συμμετοχή στα ανώτερα συλλογικά όργανα, χωρίς τη νομιμοποίηση της εκλογής, θα δημιουργήσει σοβαρές αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων των οργάνων, ακόμη και πιθανές προσφυγές στο ΣτΕ.

Κατ’ αναλογίαν, αναφέρεται πως δε νομιμοποιείται η συμμετοχή του προέδρου ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ηπείρου ως αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ερευνών του πανεπιστημίου, όπου μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τμημάτων του. Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν υφίσταται ήδη νόμιμα εκλεγμένος αναπληρωτής πρόεδρος από το πανεπιστήμιο. Στην απόφαση αναφέρεται πως οι συγκεκριμένες διατάξεις «εγκαθιστούν ένα ιδιότυπο και καινοφανές σύστημα διαρχίας, που είναι αποσταθεροποιητικό, αν όχι επικίνδυνο για το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και πως για την ενίσχυση των ακαδημαϊκών οργάνων με βάση τις απαιτήσεις της νέας συνθήκης, η μόνη νόμιμη λύση είναι η εκλογή 4ου αντιπρύτανη.

Η δεύτερη διαφωνία έγκειται στο προτεινόμενο «Συμβούλιο Μετάβασης» και στις αρμοδιότητές του σε ζητήματα, που αφορούν τον συντονισμό και την επίλυση θεμάτων προϋπολογισμού, οικονομικής διαχείρισης, ΕΛΚΕ και πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, του πρυτανικού συμβουλίου, των αντιπρυτάνεων και της Επιτροπής Ερευνών. Η Σύγκλητος τονίζει πως ο τίτλος «Συμβούλιο Μετάβασης» θα πρέπει να αλλάξει, ώστε να παραπέμπει αποκλειστικά στον συμβουλευτικό ρόλο, που αυτό πρέπει να έχει ως προς τα ακαδημαϊκά θέματα των τμημάτων του ΤΕΙ και της ολοκλήρωσης των σπουδών των φοιτητών του ΤΕΙ.

Μία τρίτη διαφωνία αφορά την ένταξη των μελών ΔΕΠ του ΤΕΙ Ηπείρου, η οποία σημειώνεται πως θα έπρεπε να γίνεται μετά από αίτησή τους, με κλειστές διαδικασίες μεν, αλλά με κανονική συγκρότηση εκλεκτορικών, όπως προβλέπεται από τον νόμο για τα πανεπιστήμια. Ειδικά για τους «λέκτορες εφαρμογών», η συμμετοχή τους στα συλλογικά όργανα διοίκησης είναι δέον να γίνεται δι’ εκπροσώπων τους, για λόγους ισονομίας προς τα μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ.

Η Σύγκλητος επαναφέρει, ακόμη, την πρότασή της για την ίδρυση νέου Τμήματος Ειδικής Αγωγής, ενώ αναφορικά με την κατάργηση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων στην Ηγουμενίτσα και την ίδρυση νέου Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας, κρίνει αναγκαία την ένταξη των μελών ΔΕΠ του πρώτου στο δεύτερο, εφόσον το γνωστικό τους αντικείμενο το επιτρέπει και όχι την ένταξή τους σε τμήματα του πανεπιστημίου.

Μία έκτη διαφωνία αφορά το τμήμα ΦΠΨ. Η Σύγκλητος ζητά ο τομέας Παιδαγωγικής να ενταχθεί στο Τμήμα Φιλοσοφίας, ενώ ο αριθμός των θέων ΔΕΠ του τομέα Ψυχολογίας του ΦΠΨ, που θα μετακινηθεί στο νέο Τμήμα Ψυχολογίας, να αναπληρωθεί για το Τμήμα Φιλοσοφίας από τις πιστώσεις των νέων θέσεων του Τμήματος Ψυχολογίας. Αναφορά κάνει και στον τρόπο κατανομής των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του ΦΠΨ.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Ψυχολογίας, αναφέρει πως πρέπει να ενταχθεί στη Φιλοσοφική Σχολή, το δε Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία στη Σχολή Επιστημών Αγωγής. Επίσης, τονίζει πως το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών πρέπει να έχει διάρκεια φοίτησης πέντε ετών, όπως ισχύει για όλα τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας.

Ειδική αναφορά γίνεται στους διοικητικούς υπαλλήλους, επισημαίνοντας πως το πανεπιστήμιο διαθέτει 4-6 φορές λιγότερους αναλογικά με τον αριθμό των εξυπηρετούμενων μελών ΔΕΠ και φοιτητών, σε σχέση με το ΤΕΙ Ηπείρου. Για τον λόγο αυτό σημειώνει ότι η ενίσχυσή του με νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων και η απορρόφηση και αξιοποίηση όλων των διοικητικών υπαλλήλων του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος.

Η Σύγκλητος επισημαίνει το δικαίωμά της να σταθμίσει την κανονική και ορθή λειτουργία του Ιδρύματος, προβαίνοντας σε λογική κάλυψη των κενών σε προσωπικό. Για όσους απορροφηθούν στο πανεπιστήμιο και εργάζονται σε πόλεις εκτός των Ιωαννίνων, θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία από το πρυτανικό συμβούλιο, αφού ληφθεί υπόψη η οικογενειακή κατάστασή τους και άλλες παράμετροι παρόμοιου χαρακτήρα.

Ως έδρα του Ινστιτούτου «Οικονομικής Ανάλυσης και Αλληλέγγυας Οικονομίας» προτείνονται τα Γιάννενα, όπου βρίσκεται η έδρα της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών, αλλά και ο κύριος αριθμός των μελών ΔΕΠ και ερευνητών στο συγκεκριμένο πεδίο, ενώ ζητούνται αποσαφήνιση και περαιτέρω εξειδίκευση για την οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων των Ινστιτούτων.

Η δωδέκατη διαφωνία είναι ουσιαστικά η διατύπωση ενός αιτήματος για την ίδρυση 50 νέων θέσεων στα νέα Τμήματα, τα οποία απορροφούν Τμήματα του ΤΕΙ, και στα νεοϊδρυθέντα Τμήματα του πανεπιστημίου Ιωαννίνων ανέρχεται σε 50. Οκτώ νέες θέσεις απαιτούνται για την κάλυψη των κενών στα Τμήματα Ψυχολογίας, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Επιστημών Τροφίμων και Διατροφής, Μηχανολόγων Μηχανικών, έξι στο Ειδικής Αγωγής, τέσσερις στα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Ηλικία και Μουσικών Σπουδών, τρεις στο Λογοθεραπείας και μία στο Νοσηλευτικής.

Τέλος, η Σύγκλητος επισημαίνει ότι διατηρεί το δικαίωμα της μελλοντικής οργάνωσης της ακαδημαϊκής λειτουργίας σε δυο πανεπιστημιουπόλεις, Ιωαννίνων και Άρτας, ανάλογα με τις δυνατότητες των κτιριακών και επιστημονικών υποδομών.

Το όνομά σας:
Το email σας:
Θέμα:
Σχόλιο: (μέχρι 1000 χαρακτήρες)


Προσφατα

15.11.18 | Από κινητό επιχειρησιακό κέντρο μέχρι...

Τη δυνατότητα να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο σε επίπεδο πρόληψης, όσο και σε...

15.11.18 | Καλύπτεται το χαμένο έδαφος

Εφικτός φαντάζει πλέον ο στόχος της αναστήλωσης της ιστορικής γέφυρας Πλάκας το φθινόπωρο του 2019,...

15.11.18 | Ένας «χάρτης» για τον αθλητικό τουρισμό

Να διαμορφώσει τον χάρτη των αθλητικών εκδηλώσεων, που προσφέρονται για την προσέλκυση επισκεπτών...

15.11.18 | Αναβολή στη δίκη για την αξιολόγηση

Η απεργία στον δημόσιο τομέα δεν επέτρεψε τελικά την εκδίκαση της κύριας αγωγής της ΑΔΕΔΥ κατά της...

15.11.18 | Ακόμη 360.000 ευρώ για αναβάθμιση σχολικών...

Στην υπογραφή μιας ακόμα σύμβασης, που αφορά την επισκευή και βελτίωση σχολικών κτιρίων στη...

15.11.18 | Έργα ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών

Στη δημοπράτηση της αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τοπικών κοινοτήτων στη δημοτική...

15.11.18 | Ο «Caveman» για τέσσερις ακόμη παραστάσεις

Ο Caveman ήρθε στο Θέατρο Έκφραση, έστησε τη… σπηλιά του και έδωσε ήδη διαπιστευτήρια, σκορπίζοντας...

14.11.18 | Ένα νέο πάρκο με σημείο αναφοράς την κεραία

Αναδεικνύοντας τη θέση της παλαιάς κεραίας της ΕΡΤ ως κομβικό σημείο οργάνωσης του Πάρκου και...